නවෝද්‍යා දිසානායක ? 3 years ago 84 1 1

Nisadas Image

අහිමි සෙනෙහස....

නොලැබුනත් ඔය සෙනෙහස
තරහක් නැත මා සිතට
ඉතින් පෙම්බර සොදුර මාගෙ
යන්නට අවසර සමු අරන්.......

දිගු කලක් පෙම් කළා ඔබහට
නමුදු ඔබෙ සෙනෙහස අයිති නැත
තවත් යුවතියක් හා ඔබත් අද
සිටිනු දැක මා සතුටු වෙනු ඇත...

Comments (1)

Deesha(දීෂා)❤️ 3 years ago ???

Copyright © 2021 Nisadas | Powered by Arvin Apps