නවෝද්‍යා දිසානායක ? 3 years ago 80 1 1

Nisadas Image

නැගණියක් එනතුරා...

මවගෙ කුස තුළ
නිදා සිටිනා
චූටි මගෙ පොඩි
නංගියේ.......
එනතුරා ඔබ
බලන් ඉන්නේ
සතුටු සිතිනුයි
පැංචියේ......
මවගෙ කුස මත
හිස තබා මා
ඔබට පවසන
ආදරේ....
දැනෙන බව මා
දනිමි එය මට
කියා ගන්නට
බෑ නගේ.......

Comments (1)

Deesha(දීෂා)❤️ 3 years ago ?? Woow

Copyright © 2021 Nisadas | Powered by Arvin Apps