නදී ..✍???? 3 months ago 9 1 1

Nisadas Image

පුළුන් කොට්ටය~කාර්තුවකට ඉහත දවසක,
මසා නිමකල
ඉහ තියන
පුළුන් කොට්ටය..

බොහෝ දවසට
රෑ දෙගොඩ වන විට
බරින් වැඩිවී
තිබෙන අන්දම...

නදී රුබසිංහ????️

(ප.ලි :- ඝණීභවනය වුනු සමහර හැඟීම්
ඇතැම් වේදනාකාරී රාත්‍රීන් වල
ද්‍රවීකරණයට භාජනයවිය හැක)????

Comments (1)

තූර්යා ඉඳුවරී 1 week ago ඒක හරිම ලස්සනයි නදී...

Copyright © 2021 Nisadas | Powered by Arvin Apps