නදී ..✍???? 8 months ago 74 0 1

Nisadas Image

නිශ්ක්‍රිය වෙලා තිබුනත්
සක්‍රිය වෙන්න දතකන
බැදීමක් කියන්නෙම
තනිකර ගිනි කන්දක්❕

නදී රුබසිංහ ????️

Comments (1)

Ranatunge Jayawardene 7 months ago ???? මිනිස්සු නරඹනව මේ ගිණිකඳු සතුටින් ????

Copyright © 2021 Nisadas | Powered by Arvin Apps