නදී ..✍???? 1 year ago 216 1 1

Nisadas Image

බැදුනු හිත මත හැඟුම් මිටි වී පෙලන හඳ වේදනා බෝමයි
කඩා හැලෙනා දහක් තරු මැද මැව්ව සිහිනයන් තවම එතනයි
ආලයෙන් පිරිමැද්ද සිත දැන් බලා පෙර මං විඩාබර වී දෑස කකියයි
වඩිනු මැන යලි සිහිනයෙන් වත් සිත ආලයෙන් සෙව්වෙ නුබවයි.

නදී ..✍

Comments (1)

shashi 1 year ago ලස්සනයි

Copyright © 2021 Nisadas | Powered by Arvin Apps