චතූ 1 year ago 283 2 4

Nisadas Image

වෛවර්ණ අහස යට


නෙතින් නෙත ගැටෙනා දසුන් රැළි
හිතින් හිත යා කරපු තරමක්...

ඉඳින් නුඹ මා හදින් පෙම් බැඳි
තෙලි තුඩග විය සුවඳ අඳුනක්...

නිතින් දෑසේ මතුව දිලිසුණු
වෛවර්ණ ජීවිතේ කවියක්...

ඉතින් අදහනු නොහැකි සුන්දර
නුඹෙ සෙවනෙ විය සඳුන් සුවඳක්...


-චතූ ✍️

Comments (4)

නදී ..✍???? 1 year ago ලස්සනයි අක්කා❤️

Dila ???? 1 year ago

Saneesha HettiArachchi 1 year ago ලස්සනට ගලපල අක්කේ

Naween Perera 1 year ago ලස්සනයි චතූ ❤️

Copyright © 2021 Nisadas | Powered by Arvin Apps