චතූ 5 months ago 96 10 7

Nisadas Image

❤️වැටුණු - අසෙනිය මහා වැස්සක
තෙත වැදී හදවත පිරී...
දැනුණු - තැන්වල තිබුණු ලස්සන
සොඳුරු පන්හිඳ වෙත හැරී...!!

දරුණු - ගිම්හානයක් අවසන
නිලන කෙම්බිම මත එරී...
මැරුණු - ගස්වල මුදුන් අතුවල
පිපෙන මල් සඟවනු බැරී...!!


චතූ ✍️

Comments (7)

Malki Geethanjalee 5 months ago harima lssnai ????❤️????

Nisansala Dharmasiri 5 months ago nice ????

Nisansala Dharmasiri 5 months ago sorry waradimak dear godak ලස්සනයි .????????????????????

Deesha(දීෂා)❤️ 5 months ago ලස්සනයි අක්කි ❤

shashi 4 months ago ගොඩක්ම ලස්සනයි ❤️

Naween Perera 4 months ago ලස්සනයි චතූ

mithu 3 months ago nice ❤❤❤

Copyright © 2021 Nisadas | Powered by Arvin Apps