චතූ 1 year ago 243 12 8

Nisadas Image

❤️වැටුණු - අසෙනිය මහා වැස්සක
තෙත වැදී හදවත පිරී...
දැනුණු - තැන්වල තිබුණු ලස්සන
සොඳුරු පන්හිඳ වෙත හැරී...!!

දරුණු - ගිම්හානයක් අවසන
නිලන කෙම්බිම මත එරී...
මැරුණු - ගස්වල මුදුන් අතුවල
පිපෙන මල් සඟවනු බැරී...!!


චතූ ✍️

Comments (8)

Malki Geethanjalee 1 year ago harima lssnai ????❤️????

Nisansala Dharmasiri 1 year ago nice ????

Nisansala Dharmasiri 1 year ago sorry waradimak dear godak ලස්සනයි .????????????????????

Deesha(දීෂා)❤️ 1 year ago ලස්සනයි අක්කි ❤

shashi 1 year ago ගොඩක්ම ලස්සනයි ❤️

Naween Perera 1 year ago ලස්සනයි චතූ

mithu 1 year ago nice ❤❤❤

Charu 4 months ago wow ????❤️

Copyright © 2021 Nisadas | Powered by Arvin Apps