චතූ 5 months ago 42 3 1

Nisadas Image

සමුගත යුතුම නම්...සමුදිය යුතුම ය...

නෙතු නොදුටු නමුත් අපි දුරක වුනත්
එක රිදී සඳක් පායලා හිතේ
කොහෙ කොතැන වුනත් සඳ කාගෙ වුනත්
හිත් අහසම සඳ වෙත බඳියි සෙනේ...

මහ කඳුහෙල් සිප හිරු රැස් වැටුණත්
හිරු නතර වුනේ නැහැ ගිරි අරණේ
කිම තැවෙනු ඉතින් යා යුතුය දුරක්
හසරැල්ලෙන් වෙන්වෙමු නුදුරු මහේ...

චතූ ✍️

Comments (1)

Deesha(දීෂා)❤️ 5 months ago ❤️ඇත්ත... සමුගත යුතු නම් සමුදිය යුතුමයි ???? ලස්සනයි අක්කි

Copyright © 2021 Nisadas | Powered by Arvin Apps