ශශී❤️? 1 year ago 53 7 10

Nisadas Image

❤️?

වහන් වී ආදරෙන් තනිකමට ඉඩ දී
හඩපු කල් නෙත් යුගට කදුලු කැට එක් වී
පහන් කලා සිත් මලුව ආදරෙන් ලන් වී
ජීවයට සුවය දුනි බෝමලුව නුබ වී...
❤️❤️❤️❤️

Comments (10)

චතූ 1 year ago ලස්සනයි ❤❤

Deesha(දීෂා)❤️ 1 year ago ගොඩක් ලස්සනයි සුදු අක්කි හැමදාමත් සතුටින් ඉන්න ඔය දෙන්නා.❤️?

නදී ..✍???? 1 year ago ගොඩක් ලස්සනයි අක්කා ❤️

ශශී❤️? 1 year ago Thank u chathu nangi, nadee nangi, sudu nangi..❤️?

*$@n¢hi* 1 year ago ❤❤❤

ශශී❤️? 1 year ago Thank u sanchi.❤️

Kavinda Sahan 1 year ago ලස්සනයි

ශශී❤️? 1 year ago Thank u kavinda ❤️

Dila ???? 1 year ago ලස්සනයි අක්කා ??

ශශී❤️? 1 year ago Thank u dila nangi.❤️

Copyright © 2021 Nisadas | Powered by Arvin Apps