ශශී❤️? 3 years ago 157 7 10

Nisadas Image

❤️?

වහන් වී ආදරෙන් තනිකමට ඉඩ දී
හඩපු කල් නෙත් යුගට කදුලු කැට එක් වී
පහන් කලා සිත් මලුව ආදරෙන් ලන් වී
ජීවයට සුවය දුනි බෝමලුව නුබ වී...
❤️❤️❤️❤️

Comments (10)

චතූ 3 years ago ලස්සනයි ❤❤

Deesha(දීෂා)❤️ 3 years ago ගොඩක් ලස්සනයි සුදු අක්කි හැමදාමත් සතුටින් ඉන්න ඔය දෙන්නා.❤️?

නදී ..✍???? 3 years ago ගොඩක් ලස්සනයි අක්කා ❤️

ශශී❤️? 3 years ago Thank u chathu nangi, nadee nangi, sudu nangi..❤️?

*$@n¢hi* 3 years ago ❤❤❤

ශශී❤️? 3 years ago Thank u sanchi.❤️

Kavinda Sahan 3 years ago ලස්සනයි

ශශී❤️? 3 years ago Thank u kavinda ❤️

Dila ???? 3 years ago ලස්සනයි අක්කා ??

ශශී❤️? 3 years ago Thank u dila nangi.❤️

Copyright © 2021 Nisadas | Powered by Arvin Apps