නදී ..✍???? 1 year ago 42 3 5

Nisadas Image


සිතක් හඩනවානම් හොර රහසේම හංගා කදුලු කැට...
හිරකරලන්න නොහැකි මුත් පෑරුනු
සිත් වේදනා සැම.....
පැතුමක් පැතුවානම් ආසිරි ජය පතලා කහටක් නොමැතිවම....
සිතක් තුටු වේවි යන මාවත දැක හද පත්ලෙන්ම.....

නදී ..✍️

Comments (5)

ශශී❤️? 1 year ago ලස්සනයි නන්ගි.❤️

චතූ 1 year ago ලස්සනයි ❤

Deesha(දීෂා)❤️ 1 year ago ?❤️

Dila ???? 1 year ago ? ❤

නදී ..✍???? 1 year ago ස්තුතියි හැමෝටම ❤️❤️❤️❤️

Copyright © 2021 Nisadas | Powered by Arvin Apps