නදී ..✍???? 1 year ago 33 5 7

Nisadas Image

??


සංගීත පංතියේ කෙලවරේ
තත් සුසරකල මගේ වයලීනයෙන්
උච්ච ස්වරයෙන් වැයූ ගීයක
තනුව අද නෑ මතකෙට මගේ..??

තනිකම රජයන මන්දගාමී සැදෑවේ
සුසර බව ගිලිහිච්ච මගේ වයලීනයෙන්ම
වයමි අද මා මන්ද ස්වරයෙන්
පැරණි ගීයම නවමු තනුවට මෙසේ.......??

නදී..✍️

Comments (7)

චතූ 1 year ago ලස්සනයි

Kavinda Sahan 1 year ago ?

Dila ???? 1 year ago ??

Hirusha Nirodh? 1 year ago ??

නදී ..✍???? 1 year ago ස්තුතියි හැමෝටම❤️❤️❤️❤️

Naween Perera 1 year ago ලස්සනයි නදී

නදී ..✍???? 1 year ago ස්තුතියි නවීන් අයියා





Copyright © 2021 Nisadas | Powered by Arvin Apps