ශශී❤️? 1 year ago 38 7 12

Nisadas Image

සිතින් නුබේ ලග...

සිතින් විතරක් අවදියෙන් මන්
දෙනෙත් නිදිගත් වෙලාවේ
මතක අස්සේ අසරණයි මන්
හැගුම් ලියවුනු කතාවේ
කටින් නොකියම සෙනෙහසක් දුන්
මියුරු පෙම් රස හිනාවේ
සිතින් පමනක් ලගින් ඉන්නම්
නුබත් අන්සතු වුනාවේ...

ශශී

Comments (12)

Dila ???? 1 year ago ලස්සනයි අක්කා ?❤

Kavinda Sahan 1 year ago අන්තිමට ?

චතූ 1 year ago ලස්සනයි අක්කේ ❤❤

නදී ..✍???? 1 year ago ලස්සනයි අක්කේ❤️

ශශී❤️? 1 year ago Thank u dila nangi.❤️

ශශී❤️? 1 year ago Kavinda ?❤️

ශශී❤️? 1 year ago Thank u chathu nangi.❤️

ශශී❤️? 1 year ago Thank u nadee nangi.❤️

Naween Perera 1 year ago ලස්සනයි නංගි

ශශී❤️? 1 year ago Thank u aiya.❤️

Deesha(දීෂා)❤️ 1 year ago ??පෙමට අන්සතු වන්න ඉඩහැර ඈතකින් නුඹ නොහිඳුනාවේ......

ශශී❤️? 1 year ago සුදු නන්ගි?❤️

Copyright © 2021 Nisadas | Powered by Arvin Apps