චතු ගුණසේකර ? 3 years ago 162 7 9

Nisadas Image

සයුර සමඟ මම මොහොතක්........

දුටිමි මම එක් ස්වප්නයක්
වෙරළ ඉමක තනිවෙන මොහොතක්
දැනුනි මට සිතට අමුතු සහනයක්
කෝ කොහිද ජීවිතය තුළ බරක්,?

නැගෙන එක් මොහොතක කෙහෙ රැළි අවුස්සන සුළඟක්
දිගැටි ඇස් හීන් වුණු අරුමයක්
සයුරු රළ එක්කම නැගෙන මතකයන්
ස්වප්නයක් එක්කම ඇවිද ගියෙමි මම ටික දුරක්.............

මම
-චතූ-
2020/03/08

Comments (9)

ශශී❤️? 3 years ago ලස්සනයි ❤️

Deesha(දීෂා)❤️ 3 years ago ලස්සනයි ?

නදී ..✍???? 3 years ago ලස්සනයි ❤

Dila ???? 3 years ago ලස්සනයි ?

චතූ 3 years ago ලස්සනයි චතුරිකා ?

Kavinda Sahan 3 years ago ❤️

Naween Perera 3 years ago ලස්සනයි චතූ

චතු ගුණසේකර ? 3 years ago Thanq hemotam ?

*$@n¢hi* 2 years ago ❤️❤️❤️

Copyright © 2021 Nisadas | Powered by Arvin Apps