ශශී❤️? 1 year ago 35 7 11

Nisadas Image

?

අහසක් උනත් අඩාවි නොකියම සද හැන්ගිලා ගියාම..
පොලොවක් උනත් ඉරි තලලා යාවි වැහි කලුව නැති උනාම..
වෙරලක් උනත් වැලපේවි සයුරක් නිසලවම උන්නාම..
සිතත් දුක උහුලාවි නොනිවෙන මතක පොදි තිබුනාට..

ශශී

Comments (11)

Dila ???? 1 year ago Hmm ලස්සනයි අක්කා ?❤

චතූ 1 year ago ලස්සනයි අක්කේ ❤

නදී ..✍???? 1 year ago ලස්සනයි අක්කේ❤️

Deesha(දීෂා)❤️ 1 year ago ??? Akki, Are you ok?

Naween Perera 1 year ago ලස්සනයි නංගි

ශශී❤️? 1 year ago Thank u dila❤️

ශශී❤️? 1 year ago Thank u chathu❤️

ශශී❤️? 1 year ago Thank u nadee❤️

ශශී❤️? 1 year ago Oo deesha I'm ok..?❤️

ශශී❤️? 1 year ago Thank u aiya.❤️

Kavinda Sahan 1 year ago ❤️?

Copyright © 2021 Nisadas | Powered by Arvin Apps