චතු ගුණසේකර ? 3 years ago 146 4 4

Nisadas Image

නුඹෙ හඩින් අහන්න

ඔව්,
මං ආසම කවියක් වෙන්න
හෙමි හෙමීට නුඹෙ හිත ඇතුලට යන්න
කවිය නුඹෙ මුවින් කියවෙන තරමට ලයාන්විත වෙන්න
දෙතුන් සැරයක් මුමුණන තරමට ආදරණීය වෙන්න?

ඒ කවිය නැවත නුඹෙ අතින් ලියවෙන්න තරම් හැගුම්බර වෙන්න....❤️

නුඹ :- මන:කල්පිතය
-චතූ-
14/12/2020


Comments (4)

Deesha(දීෂා)❤️ 3 years ago ? Nice one dr ✍️?

චතු ගුණසේකර ? 3 years ago තෑන්ක් අක්කි

චතූ 3 years ago ?❤❤❤ beautiful

ශශී❤️? 3 years ago ලස්සනයි ?

Copyright © 2021 Nisadas | Powered by Arvin Apps