තූර්යා ඉඳුවරී 2 years ago 34 5 2

Nisadas Image

දයාබර නුඹට

තනිවෙලා හිඳින කල 
උණුහුමක් සොයන විට
ඔබ ආවේ උදාහිරු වාගේ...
ගත දුරක රැඳුණාට
ළඟ වගේ දැනුණාම
ඔබ සිටියෙ හිත මතයි මාගේ...

නෙත් කෙවෙනි තෙමුනාම
උණු කඳුළු ගැලුවාම
මුළු හිතම රිදවා දමා...
ඔබ සිතට එබුණාම
ඔය සුවඳ දැනුණාම
මගේ ලොව සුන්දර වුණා...

නිදි නොමැති නෙතු සඟල
ඉකි ගසා හඬන විට
ඔබ ආවේ සිහිනයක් වාගේ...
ඒ සිහිනයෙන් මා
මුදන්නට එපා යලි
හිඳින්නෙමි නුඹෙ හුස්ම වාගේ...

??තරූ සමනළ??

Comments (2)

Deesha(දීෂා)❤️ 2 years ago ???

Supuni Nilukala? 2 years ago ??

Copyright © 2021 Nisadas | Powered by Arvin Apps