____සිතු___ 1 week ago 24 1 0

Nisadas Image

දෙවනි බුදුන් වු අම්මා ????????♥️

*අම්මා*

දසමසක් කුස දරා..
මහ මෙරක් දුක දරා..
මා මෙලොවට එක දිනක...
බිහි කල මගේ මව්නි❤️????

දරා සැම වේදනා..
⁣මා මෙලොවට බිහි කළාට..
දණ නමා මා වදිමි..
මගේ අම්මේ..❤️????

දුක සතුට දෙක මැද..
එකටම සිටි මගේ මවුනේ...
පතමි සැමදා නුඹේ සතුටම
මම අම්මේ..♥️????

Comments (0)
Copyright © 2021 Nisadas | Powered by Arvin Apps