නදී ..✍???? 8 months ago 69 2 2

Nisadas Image

එඩෙල්විස් මලට පෙම් කරමි මම ලොවටම හොර රහසේ... ❤️❤️


පොප්ලර් හිම තුහින ගත පුරා දැවටී හිනහෙනා ...
විදින්නට හැකි නෙලන්නට බැරි දුරක ඉදිනා...
බලා හිද නෙතු අගින් පෙම් සෙනෙහෙ ගන්වනා...
සිහින කුමරු නුඹවම තමයි හදවතේ පොපියනා...

ලං වෙන්න නම් සමනල තටු රිදුම් මැද...
සැඩ සුලං බැමි බිදිනු බැහැ තවත් අද...
නටුව රිදවා වෙන්කලොත් මල සබද...
රැකගන්න බැහැ නටුවසේ ලගින් ඉඳ...

උරුමයක් නැති කලක මලේ පෙම විද ගන්න සිත්සේ ...
දුක් නොවෙමි සතුටු වෙමි ලංවුවත් තව සමනලියක රහසේ...
දුරින් ඉඳ බලා සැනසෙන පෙමක් ළඟ රැදී සිත්සේ...
"එඩෙල්විස් මලට" පෙම් කරමි මම ලොවටම හොර රහසේ... ❤️‍????

මම ,
නදී..✍️

*(*ප්‍රේමය යනු උරුම කර ගැනීම පමණක්ම නොවේ .)

Comments (2)

චතූ 8 months ago ලස්සනයි නදී ❤️

නදී ..✍???? 8 months ago ස්තූතියි චතූ අක්කා❤️

Copyright © 2021 Nisadas | Powered by Arvin Apps