නදී ..✍???? 1 year ago 48 6 6

Nisadas Image

මලක පෙති සියුමැලියි දෑගිලි තුඩින් දැනුනාම
ගගක දිය සිසිලසයි දිය පහස ලැබුවාම
ලොවක තතු මනහරයි ජීවිතය වින්දාම
ගත සිතම සනසවයි බුදු මගෙහි රැදුනාම

මම ,
නදි ..✍

Comments (6)

Dila ???? 1 year ago ?

Deesha(දීෂා)❤️ 1 year ago අනිවාර්යයෙන්ම ❤️? ලස්සනයි

Naween Perera 1 year ago ❤️❤️❤️

*$@n¢hi* 1 year ago ?❤️

නදී ..✍???? 1 year ago ස්තූතියි හැමෝටම❤️❤️❤️❤️

ශශී❤️? 1 year ago ලස්සනයි ❤️

Copyright © 2021 Nisadas | Powered by Arvin Apps