නදී ..✍???? 1 year ago 34 4 4

Nisadas Image

අළු පාට සැදෑවේ
සුදු පාට පිහාටු තුඩින්
දම් පාට සායමින්
සිත් විමනෙ මැවුනු
විශ්මිත සිතුවිමකි නුඹ .....❤️
නදී ..✍️

Comments (4)

Deesha(දීෂා)❤️ 1 year ago ??

Dila ???? 1 year ago ??

නදී ..✍???? 1 year ago දීෂා❤️

නදී ..✍???? 1 year ago ඩිලා❤

Copyright © 2021 Nisadas | Powered by Arvin Apps