නදී ..✍???? 1 year ago 33 5 4

Nisadas Image

නුබයි මගෙ වයලීනය ??

මියුරු තත්සර ගීත රාගය වැයුවෙ මං නුබෙ පහස ලබමින්~

සප්ත ස්වරයේ පසන් ගී සර කැටිවුනා දුක සැපේ නාමයෙන්~

සිතක් දමනය කරනු කෙලෙසද
සප්ත ස්වරයේ විශ්ම ගෙත්තමින්~

විඩාවට දිව ඔසුව ලැබුනේ
මගේ හදරැදි වයලීනය නුබෙන්~~

නදී..✍️

Comments (4)

Dila ???? 1 year ago ලස්සනයි ??

නදී ..✍???? 1 year ago ගොඩක් ස්තුතියි ඩිලා❤

Deesha(දීෂා)❤️ 1 year ago ලස්සනයි ?

නදී ..✍???? 1 year ago ස්තුතියි දීෂා❤️

Copyright © 2021 Nisadas | Powered by Arvin Apps