නදී ..✍???? 1 year ago 34 5 10

Nisadas Image

??

මුල් බැසගත් දුකක්
මගෙ හදවතේ ඇති ~~~~~
සිත් වේදනා කිසිත්
නිමක් නැති~~~~~
සතුටක් කියා නාමයක්
අහලකවත් නැති~~~~~
දෛවය මගේ මෙලෙසින්
ලියවිලා ඇති~~~~~

නදී..✍️

Comments (10)

*$@n¢hi* 1 year ago ❤️

ශශී❤️? 1 year ago ලස්සනයි නන්ගි.❤️

Deesha(දීෂා)❤️ 1 year ago ??

නදී ..✍???? 1 year ago $@n¢hi ❤️

නදී ..✍???? 1 year ago ස්තුතියි ශශී අක්කා ❤️

නදී ..✍???? 1 year ago දීෂා❤️?

Kavinda Sahan 1 year ago ?

චතූ 1 year ago ?

Dila ???? 1 year ago ?

නදී ..✍???? 1 year ago Kavinda❤️ Chathu akka❤️ Dila❤️

Copyright © 2021 Nisadas | Powered by Arvin Apps